tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
  

1. Các loại viên ngọc và phương pháp đạt được

Viên ngọc chia thành 2 loại ngọc vàng và ngọc bạc, khi hoàn thành một bài học thì sẽ quy số điểm đạt được thành viên ngọc.

Ví dụ: Đã hoàn thành bài học wordTest_choose và đạt được 90 điểm thì sẽ được 10 viên ngọc (90 điểm/9)

50 viên ngọc bạc tương ứng với 1 viên ngọc vàng 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James