tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
  

⊙ Hệ thống điểm

Về mặt cơ bản, dù chỉ hoàn thành một phần trong toàn bài học thì cũng được lưu lại điểm số và viên ngọc.

1. Cách tính điểm thành tích tùy theo từng môn học

1)Điểm từng môn = số điểm từng phần * 100 điểm

Ví dụ : Ở cấp Pre :
Listening : nếu hoàn thành phần này đạt 100 điểm
Word : nếu hoàn thành phần này đạt 100 điểm
WordTest_choose : đúng 5 câu / bài 10 câu * 100 = 50 điểm
wordTest_voice : học 10 từ / bài 10 từ * 100 = 100 điểm
Pronunciation : học 10 từ / bài 10 từ * 100 = 100 điểm
Tranlation : học 8 từ / 10 từ * 100 = 80 điểm
Dictation_choose : học 9 từ / 10 từ * 100 điểm = 80 điểm
ReadingCheckup : đúng 5 câu / 10 câu * 100 điểm = 50 điểm
comprehensionTest : đúng 5 câu / 10 câu * 100 điểm = 60 điểm

2) Điểm đánh giá giáo trình = Tổng số điểm từng phần học / Điểm số của từng bài (điểm)

Ví dụ : (100+100+50+100+100+80+50+50)/9 = 78.8 điểm

2. Điểm thưởng

1) Điểm thưởng độ trung thực : Trong trường hợp đã hoàn thành hết các bài học của một quyển sách thì ngoài số điểm     bình quân ra, sẽ được cộng từ 50 điểm ~ 80 điểm ( tăng dần theo từng level) * số lần ( tối thiểu từ 1 lần trở lên)

2) Điểm Master : Trong trường hợp đã hoàn thành 8 quyển sách trở lên và học trên 1 lần thì sẽ được cộng 50 điểm     thưởng, tối thiểu 1 lần. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James