tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Member Center
  Tenstory membership

Công ty tiếng Anh OK Wave chú trọng thông tin cá nhân của những người sử dụng (gọi là “người sử dụng”) của
trang web OK Wave (“webstite”) (www.okwave.co.kr) và luôn tuân thủ theo pháp luật liên quan “ xúc tiến sử
dụng mạng thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin”

Theo chính sách bảo mật, để bảo vệ thông tin cá nhân thì thông tin cá nhân cung cấp được công ty sử dụng theo
hình thức và mục đích nào đó và sẽ thông báo khi có tiến hành những xử lí.

Công ty có thể thay đổi thường xuyên chính sách bảo mật theo sự thay đổi phương hướng nội bộ công ty hoặc
theo sự thay đổi của phương hướng pháp luật chính phủ để bảo vệ thông tin cá nhân. Trong trường hợp chinh
sách bảo mật như trên thay đổi thì sẽ thông báo bảng sửa đổi trên website để người sử dụng biết rõ.

Ngày điều chỉnh chính sách bảo mật: Ngày 14 tháng 01 năm 2011
Phiên bản điều chỉnh chính sách bảo mật: Ngày 04 tháng 01 năm 2011 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James