tenstory
즐겨찾기            ID     PW 아이디 저장
회원가입 결제하기
   Member Center
  Tenstory membership

Điều 1 (Mục đích)
① Điều khoản dịch vụ trên (gọi là “điều khoản”) là người sử dụng sử dụng dịch vụ liên quan đến internet (gọi là “dịch vụ”)     chẳng hạn như Tenstory (gọi là “dịch vụ cung cấp”) ở công ty TNHH Wave (gọi là “công ty”) với mục đích quy định những     quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của “công ty” và người sử dụng.
② Nếu muốn trở thành người sử dụng thì thực hiện các thủ tục mà “công ty” đã quy định rồi nhấp vào nút “đồng ý” khi đó     coi như là đồng ý các điều khoản của công ty. Ngoài những quy định ở điều khoản trên, công ty còn dựa trên tập quán     thương mại, pháp luật liên quan của Đại Hàn Dân Quốc, pháp luật doanh nghiệp thông tin có liên quan đến trách nhiệm,     quyền lợi, nghĩa vụ giữa “công ty” và người sử dụng.

Điều 2 (Định nghĩa của người sử dụng)
① “Người sử dụng” là người liên kết với “công ty”, đăng nhập là thành viên “công ty” theo điều khoản và nhận được những      dịch vụ do “công ty” cung cấp.

Điều 3 (Đăng nhập thành viên)
① Nếu muốn trở thành người sử dụng thì đăng nhập thông tin thành viên theo hình thức đăng nhập mà “công ty” đã quy     định, sau khi đã lựa chọn “đồng ý” thì đăng kí đăng nhập thành viên thông qua thủ tục quy định.
② Những người đăng kí để đăng nhập là thành viên theo như khoản 1, nếu không thuộc những trường hợp dưới đây thì     công ty sẽ đăng kí để trở thành thành viên
1. Trong trường hợp người đăng kí đăng nhập đã mất tư cách thành viên từ trước theo điều 6 khoản 3, tuy nhiên trường     hợp được sự đồng ý đăng nhập lại sau 1 tháng kể từ khi mất tư cách trở thành thành viên của “công ty” theo điều 6     khoản 3 là trường hợp ngoại lệ.
2. Trường hợp sai, thiếu sót thông tin ở nội dung đăng nhập
3. Trường hợp cho rằng kĩ thuật của “công ty” hoàn toàn có vấn đề
③ Thời điểm thành lập của hợp đồng đăng nhập thành viên được thực hiện ở thời điểm mà “công ty” cho phép đối với     người đăng kí đăng nhập
④ Trong trường hợp phát sinh thay đổi ở nội dung đăng kí thông tin thành viên của khoản 1, thành viên phải đính chính và     đăng kí phần thay đổi.

Điều 4 (Cung cấp và thay đổi của dịch vụ)
① “Công ty” cung cấp dịch vụ như bên dưới dành cho người sử dụng.
1. Học online Tenstory 58,000 won/tháng (tính phí)
2. Mượn sách 19,000 won/tháng (tính phí)
3. Học online + mượn sách 69,000 won/ tháng (tính phí)
4. Destination 10,000 won/ tháng (tính phí)
5. Phí đăng nhập riêng 10,000 won/tháng (tính phí)
6. Tiền sách 5.99 USD/ quyển
7. Quản lí việc học (người bản xứ) 70,000 won/tháng
② “Công ty” cung cấp dịch vụ dành cho người sử dụng (phụ huynh) như bên dưới
1. Dịch vụ xác nhận thành tích của con
2. Dịch vụ bảng thông báo
3. “Công ty” cung cấp dịch vụ đến những thành viên thông qua những hợp đồng hợp tác với công ty khác hoặc tự phát     triển.
③ Thời gian sử dụng dịch vụ của “công ty” được làm theo thời gian làm việc công ty, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật,     công việc của công ty.
1. Thời gian có thể sử dụng dịch vụ có thể điều chỉnh riêng, trong trường hợp này sẽ thông báo thông qua việc hướng dẫn     sử dụng dịch vụ
④ Cách thức thanh toán và chi phí sử dụng dịch vụ có tính phí của “công ty” theo như thủ tục và quy định được trình bày      rõ ở phần dịch vụ tương ứng.
⑤ Chính sách hoàn tiền dịch vụ có tính phí của “công ty” như sau.
1. Sau khi chấp nhận bài giảng, có thể hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày và sẽ phát sinh thêm 10% tiền hủy hợp đồng do sự     thay đổi của khách hàng.
2. Khi chỉ nghe một bài giảng thử
3. Khi hủy bỏ giữa chừng thì sẽ khấu trừ các loại phí và quà khuyến mãi được nhận khi đăng nhập và hoàn tiền
4. Trường hợp có thể hoàn tiền và trả lại sách được quy định như sau (kể cả sách khuyến mãi)
1) Chưa làm hư hộp đựng sách , trả lại trong vòng 7 ngày sau khi nhận sách do người mua muốn thay đổi
2) Trạng thái không bị hỏng bởi sự sử dụng của người mua, sách bị lỗi, thiếu trang sách thì trả lại sách trong vòng 7 ngày     sau khi nhận sách
5. Những trường hợp không thể hoàn tiền và trả lại sách được quy định như dưới đây (kể cả sách khuyến mãi)
1) Trường hợp vượt qua thời hạn trả sách (tham khảo phần nội dung trước)
2) Trường hợp bị hỏng do lỗi của người mua
3) Trường hợp sách hoàn toàn mất hết giá trị sử dụng khi hộp đựng sách bị hỏng hoặc đã mở hộp đựng sách.
4) Trường hợp giá trị sử dụng sách bị giảm do người sử dụng đã sử dụng
5) Trường hợp giá trị của sách đã hoàn toàn giảm đến mức khó để bán lại do vượt quá thời gian
6) Trường hợp hỏng hộp đựng của những sản phẩm có thể phục chế
6. Xử lí chi phí đối với việc hoàn tiền như sau
1) Trong trường hợp người hợp đồng trên 6 tháng yêu cầu hoàn tiền thì sẽ hoàn tiền ở chi phí giá chính thức (58,000 won)
    Ví dụ) Số tiền phải trả sau khi sử dụng 3 tháng là: 3 tháng*58,000won = 174,000 won
2) Dù nói sách không sử dụng và không hư tổn nhưng công ty sẽ trừ 27% phí hư tổn sách, khi khách hàng trả lại sách (phí     giao hàng do khách hàng chịu), công ty sẽ hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày sau khi khách hàng thực hiện những điều trên
3) Sách đã mua sau 7 ngày thì không thể hoàn trả lại (7,000 won/quyển)
4) Khấu trừ 10% tiền hủy hợp đồng của tổng số tiền không liên quan đến thời hạn khi hoàn tiền
⑥ Bằng phương pháp đã quy định ở điều 7 khoản 2, “công ty” sẽ thông báo đến người sử dụng ngày cung cấp và nội dung     của dịch vụ được thay đổi, đồng thời thay đổi dịch vụ đã quy định ở điều 1 để có thể cung cấp đến người sử dụng


Điều 5 (Ngưng dịch vụ)
1. Trường hợp “công ty” có những phát sinh như là gián đoạn của thông tin, hư hỏng, kiểm tra sữa chữa, thay thế của     thiết bị thông tin truyền thông như máy tính thì có thể ngừng cung cấp dịch vụ tạm thời, công ty có thể ngưng hoàn toàn     dịch vụ đang được cung cấp và thay thế bằng dịch vụ mới mà “công ty” cho rằng phù hợp.
2. Trong trường hợp ngưng dịch vụ trên khoản 1 thì “công ty” sẽ thông báo đến người sử dụng theo phương pháp đã quy     định ở điều 7 khoản 2. Tuy nhiên, công ty không thể thông báo trước được nếu việc ngưng dịch vụ nằm ngoài sự điều     khiển của công ty (sự cố ý của người quản lí hệ thống, lỗi của đĩa, tải hệ thống).
3. Trong trường hợp “tạm hoãn”, có thể đăng kí là thành viên tạm hoãn. Thời gian “tạm hoãn” thì có thể tạm hoãn bằng thời     gian học còn lại nhưng mà trước khi kết thúc ngày học thì phải đăng     kí học lại. Nếu trước ngày kết thúc học, không     đăng kí học lại thì thời gian học tự động hủy đi.


Điều 6 (Rút khỏi người sử dụng và mất tư cách người sử dụng)
1. Người sử dụng có thể yêu cầu (rút khỏi người sử dụng) tức là hủy đăng kí thành viên bất cứ khi nào ở “công ty”, “công     ty” làm rõ những thủ tục để xóa bỏ đăng kí thành viên của người sử dụng ngay khi nhận được yêu cầu trên.
2. Nếu người sử dụng ở trong những tình huống sau đây, “công ty” có thể hạn chế, ngưng, xóa bỏ bằng phương pháp     thích hợp đối với tư cách thành viên của người sử dụng.
1. Trường hợp đăng kí nội dung sai khi đăng kí đăng nhập
2. Trường hợp xâm phạm sử dụng “dịch vụ” của người khác hoặc uy hiếp trật tự giao dịch điện tử như đột nhập vào thông     tin của người khác.
3. Trường hợp vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc những điều mà pháp luật và điều khoản nghiêm cấm
4. Trường hợp lưu thông hay phục chế một cách bất hợp pháp những “dịch vụ” do công ty cung cấp.
3. Trong trường hợp “công ty” quyết định hủy tư cách thành viên của người sử dụng thì sẽ xóa bỏ đăng nhập thành viên.     Trong trường hợp này, trước khi xóa bỏ đăng nhập thành viên đối với thành viên là người sử dụng thì sẽ thông báo và     ban hành lệnh.
4.“Người sử dụng” sau khi đăng nhập thành viên dựa trên điều khoản, trong trường hợp không có log-in để sử dụng “dịch     vụ” trong vòng 1 năm, “công ty” có thể xóa bỏ tư cách thành viên của người sử dụng.


Điều 7 (Thông báo đối với người sử dụng)
1. Trong trường hợp “công ty” thông báo đến người sử dụng đặc biệt thì công ty có thể gởi mail qua địa chỉ email “công ty”
2. Trong trường hợp “công ty” thông báo đến đại đa số người sử dụng thì có thể thông báo trên bảng thông báo của “công     ty” trên bảy (7) ngày.


Điều 8 (Bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng)
Công ty luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng bao gồm thông tin đăng nhập người sử dụng theo pháp luật liên quan đã định dựa trên “chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” mà công ty quy định và pháp luật liên quan để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.


Điều 9 (Nghĩa vụ của “công ty”)
1. “Công ty” không làm những điều vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc những điều mà điều khoản nghiêm cấm và luôn cố     gắng để cung cấp những dịch vụ an toàn, tuân thủ theo điều khoản quy định
2. Tạo hệ thống bảo an để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) của người sử dụng để có thể sử dụng dịch     vụ internet một cách an toàn
3. “Công ty” không gởi thư điện tử mang tính quảng cáo với mục đích kinh doanh mà không có sự đồng ý của người sử     dụng.
4. “Công ty”sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất bởi những lỗi nghiêm trọng hay sự cố ý của “công ty” trong việc     sử dụng dịch vụ.
5. Khi sử dụng dịch vụ có tính phí, công ty sẽ hoàn tiền tương ứng qua số tài khoản mà thành viên cung cấp trong trường     hợp công ty không thể tiếp tục dịch vụ vì lí do bất đắc dĩ.


Điều 10 (Nghĩa vụ đối với mật khẩu và ID của người sử dụng)
1. Ngoài việc chịu trách nhiệm đối với “chính sách bảo vệ thông tin cá nhân”, pháp luật liên quan, công ty có trách nhiệm     quản lí liên quan đến ID và mật khẩu đối với người sử dụng.
2. Người sử dụng không được cho người khác sử dụng ID và mật khẩu của bản thân mình
3. Trong trường hợp người sử dụng bị trộm ID và mật khẩu hoặc biết được người khác đang sử dụng ID và tài khoản của     mình thì báo ngay cho “công ty” hoặc làm theo cách hướng dẫn của “công ty”


Điều 11 (Nghĩa vụ của người sử dụng)
① Người sử dụng không được vi phạm những điều dưới đây.
2. Hành vi thay đổi thông tin được thông báo của “công ty”
3. Hành vi gây trở ngại hoặc xâm phạm đến quyền tài sản hay nhân quyền của người khác, “công ty”
4. Hành vi đột nhập ID của thành viên khác
5. Hành vi thông báo cũng như công khai thông tin trái với thuần phong mỹ tục hoặc gởi những mail có âm thanh, video     clip, tin nhắn mang tính chất bạo lực, khiêu dâm hoặc gởi những email lôi kéo tham gia đăng nhập những tổ chức khác,     chain letters, spam mail, junk mail.
6. Hành vi thông báo hay gởi thông tin (chương trình máy tính) mà đã bị cấm bởi truyền thông, thông báo theo pháp luật     liên quan.
7. Hành vi giả, mạo danh là người quản lí của “dịch vụ” hay nhân viên của “dịch vụ”, hoặc hành vi xâm phạm vào thông tin     của người khác để viết thông báo hay gởi email
8. Hành vi viết thông báo hay gởi mail điện tử bao hàm những chương trình, file, code máy tính, những phần mềm virus     được tạo ra với mục đích gây phá hoại, cản trở việc vận hành của trang thiết bị thông tin, phần cứng, phần mềm máy     tính.
9. Hành vi gây rối người sử dụng khác như Stalking
10. Hành vi thu thập, lưu, công khai thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý.
11. Hành vi sử dụng “dịch vụ” để hoạt động với mục đích lợi nhuận bằng phương pháp gởi những spam mail hay thông báo     tuyên truyền hoặc quảng cáo đến nhiều người.
12. Hành vi vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, điều khoản mà “công ty” đã quy định ở dịch vụ cung cấp.
② Trong trường hợp người sử dụng thực hiện hành vi như ở khoản 1, công ty có thể hạn chế, ngưng, xóa bỏ tư cách     thành viên bằng phương pháp thích hợp theo như quy định ở điều 6, khoản 2,3 của “công ty”
③ Người sử dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho “công ty” hoặc người sử dụng khác vì lỗi nào đó


Điều 12 (Xóa những note công khai)
Trong những trường hợp dưới đây nội dung note của người sử dụng mà “công ty” có thể bị xóa mà không cần báo trước đối với người sử dụng, có thể hạn chế, ngưng và xóa tư cách thành viên của người sử dụng.
1. Nội dung làm tổn hại đến danh dự hoặc phỉ bán người khác, người sử dụng khác
2. Nội dung lưu hành những hình vẽ, đoạn văn, thông tin có nội dung quy phạm thuần phong mỹ tục
3. Nội dung được cho rằng có liên quan đến hành vi phạm tội
4. Nội dung xâm hại đến quyền lợi nhưng quyền tác giả của người khác và người sử dụng khác.
5. Nội dung được cho rằng là quy phạm đến pháp luật liên quan


Điều 13 (Quyền tác giả và giới hạn sử dụng)
① Tài sản và quyền tác giả đối với những tác phẩm mà “công ty” soạn thảo ra là thuộc quyền của “công ty”
② Người sử dụng không được sử dụng những thông tin của “công ty” qua quá trình sử dụng để phục chế, truyền tải, xuất     bản, phân phối, phát thanh mà không được sự cho phép trước của “công ty” với mục đích kinh doanh lấy lợi hoặc cho     người ngoài sử dụng.


Điều 14 (Điều chỉnh điều khoản)
① “Công ty” có thể điều chỉnh điều khoản trong phạm vi không vi phạm đến pháp luật liên quan như pháp luật liên quan đến     thúc đẩy sử dụng mạng thông tin, phương pháp kí tên điện tử, phương pháp cơ bản giao dịch điện tử, pháp luật liên     quan quy chế của điều khoản.
② Trong trường hợp điều chỉnh điều khoản, “công ty” sẽ ghi rõ ngày áp dụng, lý do điều chỉnh và sẽ thông báo ngày áp     dụng điều đó trên màn hình đầu tiên cùng với điều khoản hiện hành từ trước 7 ngày.
③ “Người sử dụng” có quyền từ chối đối với điều khoản được thay đổi. “Người sử dụng” có thể bày tỏ ý định từ chối trong     vòng mười lăm ngày (15) ngày sau khi điều khoản được thay đổi. Trong trường hợp “người sử dụng” từ chối thì “công     ty” có thể sẽ hủy hợp đồng với “người sử dụng”. Trong trường hợp trong mười lăm ngày (15) sau khi điều khoản chỉnh     sửa được thông báo, “người sử dụng” không bày tỏ ý định từ chối thì xem như là đồng ý.


Điều 15 (Xét xử)
Áp dụng pháp luật Đại Hàn Dân Quốc đối với việc tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ phát sinh giữa người sử dụng và “công ty”, khởi tố ở pháp viện của Đại Hàn Dân Quốc, nơi quản lí của luật tố tụng dân sự do tranh chấp trên. 

Sitemap | Thông tin cá nhân Cách vận hành

Tầng 6 Tòa nhà Taeyang 143-39, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | Số đăng kí kinh doanh: 211-87-42130

Số khai báo doanh nghiệp thông tin: 2008 – Gangnam Seoul – 0250 | Trung tâm khách hàng Hàn Quốc: 1544-0591 |

Fax: (02) 577-1542 | Số đăng kí: 3281 | Đại diện: James